Privacy

Privacy

Met deze privacyverklaring informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de bijbehorende diensten.

I. Definities

Dit privacybeleid is gebaseerd op termen die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de vaststelling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om ervoor te zorgen dat deze uitleg begrijpelijk is, leggen we vooraf de gebruikte terminologie uit. Voor zover u hieronder verwijzingen naar wettelijke voorschriften vindt zonder de exacte naam van de betreffende wet te specificeren, wordt de AVG bedoeld.

1. Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Verantwoordelijke

“voor de verwerking verantwoordelijke”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of het andere orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden bepaald, kan in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of de specifieke criteria voor de aanwijzing ervan.

3. Verwerking

Onder “verwerking” wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren: beperking, verwijdering of vernietiging.

4. Derde partij

“Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een orgaan, niet zijnde de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

5. Toestemming

“Toestemming”: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige actieve handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

6. Profilering

Onder “profilering” wordt verstaan elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, de economische situatie, de gezondheid, de persoonlijke voorkeuren, de interesses, de betrouwbaarheid, het gedrag, de locatie of de verplaatsingen van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

II. Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de verwerking:

mycon GmbH
Senner Straße 156
33659 Bielefeld
Telefoon: (0521) 403090
E-mailadres: info@mycon.info

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:

mycon GmbH
Toezichthouder voor gegevensbescherming
Senner Straße 156
33659 Bielefeld
Telefoon: (0521) 403090
E-mailadres: datenschutz@mycon.info

III. Aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van deze website en onze diensten. De verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als dit wettelijk is toegestaan. Als u uw toestemming geeft, is verdere verwerking ook mogelijk.

1. Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch informatie naar de server van onze website gestuurd door de browser die u gebruikt. De volgende informatie wordt tijdelijk opgeslagen in logbestanden:

 • de datum en het tijdstip van het bezoek aan de website,
 • Uw IP-adres (Internet Protocol);
 • Internetprovider van het toegangssysteem;
 • Browsertype en gebruikt besturingssysteem
 • websites van waaruit u op onze website terecht bent gekomen,
 • Websites die door uw systeem via onze website worden bezocht.

De wettelijke basis voor de opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, van het EG-Verdrag. 1 blz. 1 lit. f AVG. De verwerking van de gegevens vindt plaats om de functionaliteit van onze website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt voor de technische optimalisatie van de website en voor de veiligheid en stabiliteit van onze informatietechnologiesystemen. Wij gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden of om conclusies over uw persoon te trekken. De persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Als de gegevens in logbestanden worden opgeslagen, worden de gegevens uiterlijk na zeven dagen gewist. Als er nog gegevens worden opgeslagen, wordt uw IP-adres gewist of gewijzigd. De verwerking van deze gegevens in logbestanden is essentieel voor het ter beschikking stellen van de website. Dit betekent dat u niet het recht heeft om bezwaar te maken. Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij andere persoonsgegevens door gebruik te maken van bepaalde analysediensten. Verdere uitleg is te vinden onder nr. IV. van deze Verklaring.

2. Contact met ons opnemen

Als u contact met ons opneemt (bijv. per e-mail, contactformulier, telefoon of sociale media), worden uw persoonsgegevens verwerkt om het contactverzoek en de verwerking ervan te verwerken. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is art. 1 blz. 1 lit. b AVG. Wij verwijderen deze gegevens zodra deze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld; d.w.z. regelmatig wanneer het betreffende gesprek met u is beëindigd. Het gesprek eindigt wanneer de kwestie in kwestie definitief is opgelost. Voor het overige gelden de wettelijke bewaartermijnen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

IV. Analysediensten: cookies, tracking en inhoud van sociale media

1. Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op uw apparaat (bijv. computer, tablet, smartphone, enz.) wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten karakteristieke tekenreeksen die het mogelijk maken om de internetbrowser eenduidig te identificeren wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen. Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen dat u al bij ons bent geweest, bijvoorbeeld als ingelogde gebruiker, wanneer u onze site opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd. De gegevens die in dit verband worden verwerkt, moeten worden gebruikt voor de genoemde doeleinden om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen en voor derden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, van het Wetboek van Binnenlandse Zaken. 1 blz. 1 lit. f AVG. U kunt het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als u het plaatsen van cookies in de door u gebruikte internetbrowser deactiveert, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website volledig gebruiken.

2. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; hierna “Google” genoemd). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 1 lit. f AVG. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren; Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te selecteren; Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzameld en door op de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) te klikken.

3. Ons aanbod op sociale media en integratie van diensten van derden

We zijn ook aanwezig met inhoud op sociale netwerken en andere virtuele platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers en om onze diensten aan hen te presenteren. Bij de toegang tot deze netwerken en virtuele platforms zijn hun algemene voorwaarden en vooral hun gegevensbeschermingsprincipes van toepassing. Dit moet in het bijzonder worden opgemerkt als u onze optredens op sociale netwerken en andere platforms bezoekt door op de overeenkomstige links op onze website te klikken. Tenzij anders bepaald in onze privacyverklaring, verwerken wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via sociale netwerken en virtuele platforms in het kader van onze communicatie, bijvoorbeeld door ons berichten te sturen, om uw vragen te verwerken. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is art. 1 blz. 1 lit. b AVG. Daarnaast maken wij gebruik van aanbiedingen van derden op onze website om onze website te optimaliseren en te analyseren om hun inhoud en diensten, bijv. video’s of lettertypen, in onze website te integreren (hierna “diensten” genoemd). Deze integratie vereist dat de aanbieders van deze diensten uw IP-adres verwerken. Aangezien dit technisch niet kan worden voorkomen, is de verwerking van het IP-adres daarom noodzakelijk voor het gebruik en de uitvoering van de diensten. Wij stellen alles in het werk om alleen die diensten te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen verwerken voor de directe levering van de diensten. Derden kunnen ook pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “webbakens” kunnen worden gebruikt om verschillende informatie te onderzoeken en te evalueren, bijvoorbeeld het bezoek aan onze website. In gepseudonimiseerde vorm kan ook informatie worden opgeslagen in cookies op uw apparaat, wat betekent dat technische informatie over uw browser en besturingssysteem, gelinkte websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website kan worden verwerkt. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is art. 1 blz. 1 lit. b AVG. De diensten die gebruikt kunnen worden zijn:

We zijn ook aanwezig met inhoud op sociale netwerken en andere virtuele platforms om te kunnen communiceren met klanten, geïnteresseerden en gebruikers en om onze diensten aan hen te presenteren. Bij de toegang tot deze netwerken en virtuele platforms zijn hun algemene voorwaarden en vooral hun gegevensbeschermingsprincipes van toepassing. Dit moet in het bijzonder worden opgemerkt als u onze optredens op sociale netwerken en andere platforms bezoekt door op de overeenkomstige links op onze website te klikken. Tenzij anders bepaald in onze privacyverklaring, verwerken wij uw persoonsgegevens die u ons verstrekt via sociale netwerken en virtuele platforms in het kader van onze communicatie, bijvoorbeeld door ons berichten te sturen, om uw vragen te verwerken. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is art. 1 blz. 1 lit. b AVG. Daarnaast maken wij gebruik van aanbiedingen van derden op onze website om onze website te optimaliseren en te analyseren om hun inhoud en diensten, bijv. video’s of lettertypen, in onze website te integreren (hierna “diensten” genoemd). Deze integratie vereist dat de aanbieders van deze diensten uw IP-adres verwerken. Aangezien dit technisch niet kan worden voorkomen, is de verwerking van het IP-adres daarom noodzakelijk voor het gebruik en de uitvoering van de diensten. Wij stellen alles in het werk om alleen die diensten te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen verwerken voor de directe levering van de diensten. Derden kunnen ook pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “webbakens” kunnen worden gebruikt om verschillende informatie te onderzoeken en te evalueren, bijvoorbeeld het bezoek aan onze website. In gepseudonimiseerde vorm kan ook informatie worden opgeslagen in cookies op uw apparaat, wat betekent dat technische informatie over uw browser en besturingssysteem, gelinkte websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van onze website kan worden verwerkt. De wettelijke basis voor deze verwerking van de doorgegeven gegevens is art. 1 blz. 1 lit. b AVG. De diensten die gebruikt kunnen worden zijn:

Youtube

Integratie van video’s op het “YouTube”-platform van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Het privacybeleid van deze derde partij is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/. Informatie over het beperken/uitschakelen van de overdracht van informatie/reclame is beschikbaar op https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Kaarten

Integratie van kaarten van de dienst “Google Maps” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Het privacybeleid van deze derde partij is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/. Informatie over het beperken/uitschakelen van de overdracht van informatie/reclame is beschikbaar op https://adssettings.google.com/authenticated.

V. Uw rechten als betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG. Dit geeft u recht op de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

1. Recht op inzage

Als betrokkene hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te krijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden verwerkt; als dit het geval is, hebben zij een recht op toegang tot deze persoonsgegevens (art. 15 AVG). U kunt informatie opvragen over de volgende gegevens:

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 4. indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig art. 22 lid 1 en 4 en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de onderliggende logica, alsmede over de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
  U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om geïnformeerd te worden over de passende garanties op grond van art. 46 AVG in verband met de doorgifte.

2. Recht op rectificatie

Als betrokkene hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring (art. 16 AVG).

3. Recht op vergetelheid

Als betrokkene hebt u het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat uw persoonsgegevens onverwijld worden gewist, mits een van de volgende gronden van toepassing is:

De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
De betrokkene trekt zijn toestemming, waarop de verwerking is gebaseerd op grond van art. 1 lit. a of art. 9 lid 2 lit. a, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
In overeenstemming met art. 21 lid 1 bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene een klacht indient op grond van art. 2 Bezwaar maken tegen verwerking:
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG. 1.
Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en om de bovengenoemde redenen verplicht is deze te wissen, neemt hij passende maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat een betrokkene hen heeft verzocht alle links naar hen te verwijderen. persoonsgegevens of kopieën of reproducties van dergelijke persoonsgegevens.

Dit recht op gegevenswissing is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is

 1. om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. voor de naleving van een wettelijke verplichting tot verwerking op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 3. om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), van het Handvest. h) en i) en artikel 9, lid 3;
 4. voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen, of
 5. om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

4. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 4. de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de in artikel 21, lid 1, bedoelde verwerking, in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt, mogen dergelijke persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat, met uitzondering van de opslag ervan.

Als u de beperking van de verwerking hebt verkregen, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

5. Recht van bezwaar

Als betrokkene hebt u het recht om om redenen die verband houden met uw specifieke situatie te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 1 lit. e of f AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Als de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van direct marketing door de verwerkingsverantwoordelijke, zal de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken

Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar, volstaat het om een bericht te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt nr. II).

Niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG hebt u ook de mogelijkheid om uw recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties.

6. Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken met werking voor de toekomst. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

7. Recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover de verwerkingsverantwoordelijke hebt doen gelden, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om tegenover de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

8. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de Verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat:

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder luider. a of artikel 9, lid 2, onder a) a hetzij op een overeenkomst als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder meer b en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés.
 2. Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. U heeft geen recht op overdraagbaarheid van gegevens als de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

9. Automatische besluitvorming per geval, met inbegrip van profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Dit geldt niet als het besluit

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke,
 2. is toegestaan op grond van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of

met uw expliciete toestemming. In de onder a) en b) genoemde gevallen neemt de Verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de Verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

10. Recht om een klacht in te dienen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met deze verordening. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u als klager informeren over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van art. 78 AVG.

VI. Beveiliging van de gegevens

Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo volledig mogelijk worden beschermd. Desalniettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten altijd beveiligingslekken vertonen, zodat niemand absolute bescherming kan garanderen. Om deze reden staat het u vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren aan ons door te geven, zoals per post, fax of telefoon.